Stanovy

Stanovy občianskeho združenia Choš Chobar

Článok 1 – Základné ustanovenia


1. Názov združenia: Choš Chobar
2. Občianske združenie (d’alej len OZ) Choš Chobar je dobrovol’né 
neziskové združenie občanov, ktorí sa usilujú realizovat‘ ciele OZ.
3. Sídlo OZ:  Trenčianske Stankovce 879, 91311

Článok 2 – Cieľ činnosti

1. Cieľom  OZ je chovať  plemeno Stredoázijský ovčiak (SAO), v súlade s 
filozofiou chovateľov  Strednej Ázie a poskytovať pravdivý obraz plemena. V 
chovateľskej činnosti je to kladený  dôraz  na pôvodné, najcennejšie vlastnosti nášho plemena a nezabúdať, že národy Strednej Ázie dávajú na prvé miesto charakter a pracovné schopnosti, s čím úzko súvisí správny plemenný typ a exteriér. Dôležité je tiež dbať na pôvod, ktorý je predpokladom, že plemeno si bude zachovávať svoje povahové a exteriérové  vlastnosti po svojich predkoch. V každom prípade odmietať párenie jedincami s prímesou krvi iných plemien. A to i v tom prípade ak majú tieto jedince vystavený preukaz pôvodu ako Stredoázijský ovčiak (SAO).
Zásadným spôsobom odmietať dráždenie a zvyšovanie agresivity nášho 
plemena voči ľuďom , pretože pes s dobrým a vyrovnaným charakterom si svoje 
teritórium ochráni aj bez nabudzovania.  Akékoľvek dráždenie  SAO  voči ľuďom, odporuje prirodzeným danostiam nášho
plemena.


2. Organizovanie, výstav,  stretnutí chovateľov , majiteľov  pre svojich 
členov a sympatizantov. Organizovanie seminárov, publikačná a osvetová činnosť, vedúca  k popularizácii plemena Stredoázijský ovčiak.

Článok 3 Členstvo

1. Členom OZ sa môže stať každý, kto sa stotožňuje s poslaním a cieľmi Združenia a chce sa podieľať na ich realizácii.
2. Členmi OZ môžu byt‘ fyzické i právnické osoby.
3. O prijatí nového člena združenia rozhoduje vedenie OZ.
4. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena združenia.
5. Zánik členstva OZ:

a) vystúpením — písomným oznámením člena o vystúpení
b) vylúčením — rozhodnutím predsedníctva,
c) úmrtím, resp. zánikom právnické osoby

Článok 4 – Práva a povinnosti členov


1. Člen má právo:
a) podieľať  sa na činnosti združenia,
b) obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko
c) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia a pod.
2. Povinnosti člena sú:
a)  dodržiavať stanovy združenia,
b)  aktívne sa podieľať na činnosti orgánov združenia.

Článok 5 – Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:
1. Predsedníctvo.
2. Členská schôdza.
3. Štatutárny orgán.
4. Revízna komisia.

Článok 6 – Členská schôdza

1. Členská schôdza orgánom združenia.
2. Členskú schôdzu zvoláva predsedníctvo OZ pravidelne lx ročne
3. Právomoc členskej schôdze:
a) schvaľuje  plán činnosti a výročnú správu,
b) schvaľuje  rozpočet a správu o hospodárení

Článok 7 – Predsedníctvo

1. Predsedníctvo je výkonným orgánom OZ.
2. Predsedníctvo má najmenej 3 členov. Počas funkčného obdobia  ho riadi 
a zvoláva štatutárny orgán — predseda.
3. Predsedníctvo
a) riadi a zabezpečuje činnosť združenia medzi zasadnutiami členskej schôdze
b) spomedzi svojich členov volí predsedu OZ
c) stanovuje plán činnosti OZ,
d) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie členskej schôdze a pripravuje základné materiály na tieto rokovania,
e) rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia.

Článok 8 – Predseda OZ

1. Predseda je štatutárnym orgánom OZ, ktorý zastupuje združenie 
navonok.
2. Predseda OZ zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva.

Článok 9 – Revízna komisia

1. Je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá predsedníctvu OZ.
2. Členov revíznej komisie navrhujú a schvaľujú  členovia OZ na zasadnutí členskej schôdzi OZ.
3. Členom revíznej komisie nemôže byt‘ člen, ktorý je v orgánoch 
združenia.
4. Revízna komisia:
a) kontroluje hospodárenie združenia
b) upozorňuje orgány združenia na nedostatky a navrhuje ich 
odstránenie

Článok 10 – Zásady hospodárenia

1. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa  schváleného rozpočtu.
2. Zdrojmi majetku sú:
a) dary od fyzických a právnických osôb,
b) dotácie a granty od právnických osôb.
3. Výnosy z majetku a z vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov OZ
4. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať aj doplnkovú
Podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov OZ v súlade so všeobecne záväznými predpismi a týmito stanovami

Článok 11 – Zánik organizácie

1. 0 zániku OZ zlúčením s iným OZ alebo dobrovoľným rozpustením OZ 
rozhoduje najvyšší orgán OZ.
2. Členská schôdza menuje likvidátora, ktorý najskôr vyrovná všetky 
pohľadávky a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa  rozhodnutia členskej 
schôdzi.
3. Zánik OZ oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra 
SR.