Chovateľský poriadok Choš Chobar

Všeobecné podmienky pre chov:

Chov SAO  v  OZ  CHOŠ CHOBAR je zameraný na zachovanie pôvodných
exteriérových a povahových vlastností nášho plemena. Prioritou je chovať
tieto psy so správnym, vyrovnaným charakterom a správnym plemenným
typom, čo sú dôležitými  atribútmi  k vykonávaniu ich pracovných
povinností.

Pôvodným poslaním SAO bola v pôvodných krajinách SÁ ochrana stád a
svojho teritória a tam aj smerujú chovateľské aktivity nášho OZ.

  SAO sa v súčasnej dobe môžu stať aj výbornými spoločníkmi pri
rešpektovaní ich povahových vlastností. Podpora zapájania jedincov
dovezených priamo zo SÁ  do chovu a naopak zamedzeniu párenia psami, u
ktorých už napohľad vidno prímes iných plemien, by malo byť zárukou
správneho smerovania chovu. Veľmi dôležitým faktorom je najmä zamedzeniu
párenia netypickými predstaviteľmi SAO a to i napriek tomu, že tieto
môžu mať vystavený riadny preukaz pôvodu, poprípade môžu byť výstavne v
rámci FCI, úspešné. V prípade podozrenia záujmu o zaradení do chovu
takých netypických  jedincov rozhoduje predsedníctvo o oprávnenosti
zapojenia daných jedincov do chovu.

Podmienky chovnosti  psov a súk  pre členov OZ Choš Chobar

-Dosiahnutie vekovej hranice min.15 mesiacov

-Potvrdená chovnosť  jedinca, jedno z uvedených:

• PP WKU, poprípade preregistrácia PP

• Potvrdená chovnosť  organizácie FCI

•Klubová výstava Choš Chobar s bonitací

•Individuálna  bonitácia Choš Chobar

-Odporúčame pro chov  RTG  DBK a DLK , vyšetrenie srdca a štítnej žľazy.

  Odporučenie nechať si spraviť u psov a súk DNA

Podmienky zaregistrovania a vydávania preukazov pôvodu pre importované psy a šteňatá v Choš Chobare.

1./ Šteňatá a dospelé jedince majúce preukaz pôvodu FCI, UCI a ďalšie
vierohodné PP sa za daný poplatok preregistrujú do WKU, kde im budú
vystavené nové preukazy pôvodu.

2./ Šteňatá a dospelé jedince privezené priamo zo Strednej Ázie môžu mať
vystavené preukazy pôvodu WKU ako importy z konkrétnych krajín SÁ za
nasledovných, dolunapísaných  podmienok a môžu byť považované za
aborigénov, čo v kynologickej terminológii znamená, že pochádzajú z
krajín pôvodu, v našom prípade z niektorej krajiny Strednej Ázii. Za
aborigéna nášho plemena sa považuje jedinec výlučne pochádzajúci zo
Strednej Ázie.  Aborigénne psy, nie sú samostatným plemenom, ich
použitie v chove má slúžiť na posilneníe požadovaných vlastností nášho
plemena a pri napĺňaní vytýčených chovateľský cieľov. Môžu byť prínosom
pre chov nášho plemena, ale nemusí to platiť automaticky, pretože neskôr
sa môžu pri zapojení týchto psov do chovu objaviť nežiadúce vady, ktoré
môžu prenášať a to napriek tomu, že navonok sú typickými predstaviteľmi
plemena. K tomu, aby bol považovaný pes za aborigéna  a bol mu vystavený
preukaz pôvodu s označením krajiny odkiaľ pochádza je nutné:

a/ Označiť presné miesto odkiaľ šteňa, alebo dospelý jedinec pochádza.
Doložiť dokumenátaciu v podobe video záznamu, fotografických materiálov
a poskytnúť konakt na osobu / viaceré osoby /, ktoré môžu konkrétne
miesto odkiaľ jedinec pochádza dosvedčiť.

b/ Ak sa jedná o šteňa, doložiť fotografiu minimálne matky šteňaťa

c/ Po preverení všetkých skutočností, kompetentní funkcionári Choš
Chobaru zaujmú rozhodujúce stanovisko.

d/ V prípade akceptovania jedinca ako aborigéna, bude mu za poplatok
vystavený preukaz pôvodu , kde bude zapísaná krajina SÁ, odkiaľ
pochádza.

3/ Ak nebude dostatočne preukázaný pôvod psa, môže získať preukaz pôvodu
nášho plemena ako pes neznámeho pôvodu, ale nie skôr ako ako vo veku 12
mesiacov a to po zhodnotení jedinca chovateľskou komisiou, poprípade
určeným rozhdcom, alebo určenou osobou z Choš Chobaru.  Hodnotený bude
plemenný typ, zuby a u psov semenníky.

Ak získa jedinec preukaz pôvodu ako pes s neznámym pôvodom, môže byť
použitý v chove iba v spojení s jedincom, ktorý má v preukaze pôvodu
zaznačených minimálne rodičov, teda otca a matku.

Plemennou knihu vedie Moravia Dog Club CZ, ktorý  je zastrešený
medzinárodnou  organizáciou  WKU – World Kennel Union