Pracovná trieda – podmienky účasti

Pracovná trieda vznikla na základe potrieb chovateľov oviec a kôz, ktorí používajú pri pasení a ochrane stád plemeno SAO a majú záujem o chovateľskú činnosť nášho plemena. V poslednej dobe sa naše psy začínajú čoraz viac využívať a tak napĺňať  svoje pôvodne poslanie – ochranu stád pred šelmami, ktoré sú čoraz odvážnejšie a spôsobujú pastierom nemalé straty. Choš Chobar, ako organizácia zameraná na zachovanie pôvodný typov SAO so zodpovedajúcim charakterom, vytvorením pracovnej triedy vychádza v ústrety všetkým a najmä profesionálnym chovateľom oviec a kôz, ktorí využívajú služby nášho plemena pri práci u stáda a nemajú veľa príležitostí a ani času na socializáciu svojich štvornohých pomocníkov, aby mohli svojich psov prezentovať v novovytvorenej pracovnej triede. Je pochopiteľné a logické, že psy pracujúce u stád, často neprichádzajú do styku s väčšou spoločnosťou ľudí ako aj s iným prostredím okrem svojho teritória a tak ich prejav na výstave bude odlišný od jedincov viac socializovaných, žijúcich celkom v iných podmienkach. Z toho dôvodu sa naša organizácia rozhodla vytvoriť pracovnú triedu, v ktorej sa posudzovanie a hodnotenie nebude zásadným spôsobom líšiť od iných tried a nebude ani ničím zvýhodnená, len sa bude brať do úvahy, že sa jedná psy pracovné, ktoré reálne vykonávajú svoju každodennú prácu pri stádach oviec, alebo kôz. Prihlásiť do pracovnej triedy môžu svojich psov profesionálni chovatelia oviec / kôz /, alebo ktokoľvek, ktorého psy žijú pri stáde a ochraňujú ho. Pri prihlasovaní do pracovnej triedy je potrebné, aby bolo uvedené na ktorom mieste vykonáva pes službu a zverené stádo by malo byť v minimálnom počte 50 kusov. Do pracovnej triedy môžu byť prihlásené aj mladé jedince žijúce pri stádach, ktoré už od mladého veku pripravujú na budúcu prácu.